Všeobecné obchodné podmienky

Andrea Kornošová - LICHTMAN

Dvojkrížna 49 , 821 06 Bratislava  IČO: 46476580 , IČ DPH: SK1026497857

 

 

Objednávky :

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Na objednávku je potrebné uviesť spôsob dopravy a spôsob pladby.

 

Ceny:

Ceny vo veľkoobchodnom cenníku sú uvádzané bez DPH. Verným zákazníkom poskytujeme zľavu 5 % v prípade záujmu objednávky väčšieho množstva jednotlivých položiek, dojednáme špeciálnu cenovú kalkulácu podľa odberu.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v tomto cenníku pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu.

 

Dodanie tovaru:

Ak nie je medzi spoločnosťami dohodnuté inak, firma Peter Lichtman sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky. Spoločnosť vystaví zákazníkovy daňový doklad – faktúru, ktorú zákazníkovy odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti vráťit. 

 

Vrátenie tovaru :

Tovar je možné vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.

 

Zárúčné podmienky a reklamačný poriadok:

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady ( nekompletnosť výrobku, prasktnutý plast, poškrabaný povrch ) akceptuje predávajúci do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.